Αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει εναντιωθεί στην καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων φυτών. Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση της, έχει ήδη κάνει βήματα προς την νομοθετική ρύθμιση της συνύπαρξης.

Ρυθμιστικοί οργανισμοί

Η αρμόδια αρχή για την ανάπτυξη και εφαρμογή των μέτρων συνύπαρξης στην Ελλάδα είναι το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Επίσης κάποια τμήματα του υπουργείου περιβάλλοντος και του υπουργείου ανάπτυξης βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Συμβουλευτικές Επιτροπές

Για να αναλύσει τα θέματα της συνύπαρξης και να προτείνει στρατηγικές εφαρμογής, το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και  τροφίμων διόρισε μια ειδική επιτροπή το καλοκαίρι του 2004. Η επιτροπή αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, από αντιπροσώπους άλλων κρατικών αρχών, και από ειδικούς δημοσίων και ιδιωτικών ερευνητικών τομέων.

Δίκτυα

Από τον Ιανουάριο του 2006, η Ελλάδα συμμετέχει στο ειδικό δίκτυο της συνύπαρξης, Coex-net, που συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενικής Διεύθυνση γεωργίας, και τη μονάδα αγροτικής ανάπτυξης F1 - περιβάλλον και δασονομία. Μόνο μια συνεδρίαση έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, στην οποία η Ελλάδα ανακοίνωσε την ακόλουθη θέση:

"Σχετικά με το θέμα των εθνικών μέτρων συνύπαρξης, αυτά τα μέτρα δεν έχουν ληφθεί ακόμα. Εντούτοις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μας επεξεργάζονται ακόμα αυτά τα μέτρα. Επιπλέον, το γενετικά τροποποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό ούτε έχει εισαχθεί από άλλα κράτη μέλη, ούτε του έχουν δοθεί άδειες εισαγωγών από τρίτες χώρες για καλλιέργεια και δοκιμές. Συνεπώς, σχετικά με το θέμα των ερευνητικών προγραμμάτων για τη συνύπαρξη στη χώρα μας, στα πλαίσια της διαδικασίας αδειοδότησης, εκτιμάται ότι τα σχετικά ερευνητικά προγράμματα δεν έχουν εκτελεσθεί."


Regional Co-extra reporter /rapporteur:
  • Giorgos Sakellaris
    NHRF, Institute of Biological Research & Biotechnology
    48, V. Constantinou Ave., 116 35 Athens, Greece
    Email: gsak@eie.gr
    Phone: +30-2-1-0-7273-735Back to overview page for Greece


partnership Europa logo FP6 logo