Relevante autoriteiten

De Nederlandse overheid streeft ernaar om biotechnologie, en specifiek coëxistentie, door de sector zelf te laten regelen. De overheid stelt hiervoor een kader op.

Regelgevende autoriteiten

De volgende instanties zijn betrokken bij de regulering van genetisch gemodificeerde planten en afgeleide producten en bij het opzetten van regelgeving voor coëxistentie.

  • Het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) heeft een richtlijn voor coëxistentie opgesteld die gebaseerd is op het convenant coëxistentie.
  • Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) is verantwoordelijk voor de veiligheid van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) valt onder dit ministerie. In het algemeen is het Ministerie van LNV voor het gebruik van genetisch gemodificeerde (gg-) planten en coëxistentie, omdat het biotechnologie belangrijk acht om maatschappelijke, sociale en ecologische problemen op te lossen.
  • Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is verantwoordelijk voor de veiligheid van genetisch gemodificeerde organismen (ggo) voor mens en milieu. Dit ministerie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening in het kader van het Besluit GGO. Onder dit ministerie vallen de VROM-Inspectie, die controleert op naleving van de regelgeving, en het Bureau GGO.
  • Het Bureau GGO ondersteunt het Ministerie van VROM bij de vergunningverlening in het kader van het Besluit GGO.

Adviescommissies

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) adviseert de regering over de milieurisicoaspecten van genetisch gemodificeerde organismen en signaleert over ethische en maatschappelijke aspecten van genetische modificatie.


Regional Co-extra reporter /rapporteur:


Back to overview page for Netherlands


partnership Europa logo FP6 logo