Pristojni organi

V Sloveniji je za zakonodajo na področju soobstoja pridelave gensko spremenjenih rastlin in konvencionalne ter ekološke pridelave pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Minister je za pomoč pri pripravi zakonodaje imenoval delovno skupino.

Zakonodajni organi

Soobstoj in sledljivost 

Pristojni organ za razvoj in implementacijo zakonodaje za področje soobstoja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje zakonodaje za področje sledljivosti hrane in krme sta pristojni dve ministrstvi. Ministrstvo za zdravje je pristojno za hrano, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa za krmo.

Splošno o zakonodaji o GSO

Za izvajanje zakonodaje o GSO so v Sloveniji odgovorna tri ministrstva: Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za zdravje.

Ministrstvo za okolje in prostorje je pristojno za izvajanje EU direktive 2001/18 in nosilec Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (uradno prečiščeno besedilo) (ZRGSO-UPB1) (Uradni list RS 23/2005). Ministrstvo za okolje in prostor je pristojno za delo z GSO v zaprtih sistemih, za namerno sproščanje GSO v okolje in za dajanje GSO in izdelkov na trg. Ni pa pristojno za zdravila, hrano in krmo.

V skladu z Zakonom o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pristojno za namerno sproščanje GSO v okolje in za dajanje GSO in izdelkov na trg. V skladu z Uredbo o izvajanju uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 84/2005) pa za krmo.

V skladu z Zakonom o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pristojno za dajanje GSO in izdelkov na trg. V skladu z Uredba o izvajanju uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 84/2005) pa za hrano.

Strokovna telesa

Minister je imenoval delovno skupino za pomoč pri pripravi zakonodaje za področje soobstoja. V sladu z Zakonom o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi za podporo vladi deluje Komisija za biotehnologijo, kot podpora Ministrstvu za okolje in prostor delujeta dva Znanstvena odbora.
Back to overview page for Slovenia


partnership Europa logo FP6 logo