Co-Existence measures

Μέτρα συνύπαρξης και νομικές πτυχές

Η επιτροπή για τα θέματα συνύπαρξης δημιουργήθηκε το 2005. Έως ότου τα αποτελέσματα της επιτροπής δημοσιοποιηθούν και συζητηθούν, η Ελλάδα δεν θα καταλήξει σε σχετική νομοθεσία.

Νομικό πλαίσιο

Απο τη στιγμή που κανένας ΓΤΟ δεν καλλιεργείται στην Ελλάδα, δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για θεσμοθέτηση της συνύπαρξης. Ωστόσο η επιτροπή που προαναφέρθηκε εργάζεται πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, και οι προτάσεις της αναμένονται το 2007. Πιστεύεται ότι η συνύπαρξη στην Ελλάδα αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση λόγω του πολυτεμαχισμένου αγροτικού κλήρου.

Ευθύνη για τις οικονομικές ζημιές

Όσον αφορά την ευθύνη για τις οικονομικές απώλειες λόγω της μίξης προϊόντων ΓΤΦ με προϊόντα μη-ΓΤΦ, η επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει τα ευρήματα της.

Επιβολή της συμμόρφωσης

Όταν οι κανονισμοί της συνύπαρξης θα είναι σε θέση να εφαρμοσθούν, τότε τα μέτρα που θα ωθήσουν προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης θα έχουν αναδρομική ισχύ.

Διεθνής έρευνα

Η Ελλάδα πήρε μέρος σε μία έρευνα στην οποία συμμετείχαν όλα τα μέλη- κράτη της ΕΕ (ερωτηματολόγιο για τις κρατικές αρχές) σχετικά με τους κανόνες ευθύνης που πρέπει να εφαρμοσθούν στην περίπτωση οικονομικών απωλειών λόγω πρόσμιξης γενετικά τροποιημένων υλικού σε φυτικά προϊόντα μη ΓΤΦ. Η έρευνα οργανώθηκε απο τη Αυστριακή προεδρία κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 2006. Τα ακόλουθα είναι αποσπάσματα απο τις ελληνικές απαντήσεις:

Η χώρα σας εθέσπισε, ή πρόκειται να θεσπίσει νομοθεσία (σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο) κατά την οποία να ρυθμίζεται η καλλιέργεια ΓΤΟ? Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε εκθέσατε τα σχετικά όργανα κατά προτίμηση με μία συνοπτική περιγραφή, του αντιστοίχου πεδίου τους. Επίσης υποδείξτε συγκεκριμένα, εάν και μέχρι ποιό σημείο τοποθετούν την συνύπαρξη ΓΤΟ με συμβατικές και/ ή βιολογικές καλλιέργειες.

Απάντηση: ΟΧΙ

Υπάρχουν συγκεκριμένα άρθρα στους νόμους της χώρας σας, που εξετάζουν τις δαπάνες με τις οποίες συνδέεται η δειγματοληψία και ο έλεγχος ύπαρξης ΓΤΟ σε προϊόντα, είτε στην περίπτωση της δικαιολογημένης υποψίας παρουσίας ΓΤΟ, ή στην περίπτωση του γενικού ελέγχου;

Απάντηση: Προσωρινά, η Ελλάδα έχει υιοθετήσει μια απαγόρευση σε όλους τους σπόρους υβριδιών ποικιλιών γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου, που έχουν καταχωρηθεί στον κοινό κατάλογο. Επιπρόσθετα πριν την υιοθέτηση των μέτρων συνύπαρξης, όσο και των μέτρων ευθύνης, υπάρχει σε ισχύ απο το 2001 η κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 332657. Αυτό το εθνικό νομοθετικό μέτρο σχετίζεται με τη δειγματοληψία και ανίχνευση ΓΤΟ λόγω τυχαίας παρουσίας σε σπόρους συμβατικών καλλιεργειών. Το κόστος αυτών των ελέγχων δεν καταβάλεται άμεσα απο τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις εμπορίας σπόρων, αλλά εσνωματώνεται στις αμοιβές που πληρώνονται απο αυτές, για τους επίσημους ελέγχους ποιότητας σπόρων. Ένα παραπλήσιο καθεστώς επικρατεί και στις εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών.

Σε περίπτωση που η χώρα σας (ακόμα) δεν εισήγαγε ένα ειδικό καθεστώς ευθύνης, όπως περιγράφεται στο σημείο 2, πως θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν οι κανόνες γενικής ευθύνης στην περίπτωση της οικονομικής ζημιάς ως αποτέλεσμα παρουσίας ΓΤΟ σε συμβατικούς ή βιολογικούς καρπούς. Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τις ερωτήσεις στο παράρτημα 1, για να περιγράψετε πως θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν οι νόμοι.

Απάντηση: Δείτε την απάντηση όπως ανωτέρω

Η μέχρι τώρα νομοθεσία όπως αυτή έχει περιγραφεί δεν έχει περάσει, υπάρχουν παρ’ όλα αυτά σχέδια επί του παρόντος ώστε να εισαχθούν τέτοιοι κανόνες στους νόμους της χώρας σας μελλοντικά; Αν ναι σε ποιο σημείο βρίσκεται η νομοθετική διαδικασία αυτή τη στιγμή?

Απάντηση: Καταρχήν μέτρα για τη συνύπαρξη ΓΤΦ με συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες δεν έχουν ακόμα ληφθεί στη χώρα μας. Παρ’ όλα αυτά οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υποργείου μας, σε συνεργασία με επιστήμονες ειδικούς, βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας αυτών των μέτρων, με πρόθεση να τα συμπεριλάβουν στην εθνική νομοθεσία μας.

Σε ποιό βαθμό εμπλέκονται οι φορείς στην όλη διαδικασία?

Απάντηση:  Οι φορείς θα συμμετάσχουν ως σύμβουλοι, ώστε να βοηθήσουν στην λύση όποιου προβλήματος προκύψει. Στην συνέχεια τα άλλα υπουργεία θα εμπλακούν επίσης, εγκαίρως.

Παρακαλώ περιγράψτε τα προοριζόμενα μέτρα σύμφωνα με τις ερωτήσεις που αναφέρονται ανωτέρω για το υπάρχον καθεστώς (συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος Ι).

Απάντηση:  Όλα τα θέματα, που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, λαμβάνονται ήδη υπόψη και θα αναπτυχθούν περαιτέρω.
Regional Co-extra reporter /rapporteur:
  • Giorgos Sakellaris
    NHRF, Institute of Biological Research & Biotechnology
    48, V. Constantinou Ave., 116 35 Athens, Greece
    Email: gsak@eie.gr
    Phone: +30-2-1-0-7273-735


Back to overview page for Greece


partnership Europa logo FP6 logo