Co-Existence measures

Ukrepi za soobstoj in zakonodaja

Slovenski predlog Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami je bil v decembru 2006 poslan v notifikacijski postopek na Evropsko komisijo. 

Zakonodaja 

Zakonodaja za zagotavljanje soobstoja v Sloveniji je v pripravi. Odgovorni organ je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predlog zakona o soobstoju je bil objavljen avgusta 2006 in dan v javno obravnavo. Decembra 2006 je bil predlog poslan v notifikacijski postopek na Evropsko komisijo.

Predlog zakona predstavlja pravni okvir za zagotavljanje soobstoja različnih načinov pridelave v Sloveniji: pridelave gensko spremenjenih rastlin (GSR), konvencionalne pridelave in ekološke pridelave. Zakon se nanaša na GSR, ki so odobrene za gojenje v Evropski uniji.

Da bi zagotovili soobstoj in preprečili nenamerno prisotnost GSR v ostalih rastlinah, predlog zakona vzpostavlja nekatere nove mehanizme, kot so: potrdilo o usposobljenosti za pridelovalce GSR, sistem za registracijo pridelovalcev GSR in distributerjev semen GSR in obvezno obveščanje sosedov. Predlog zakona predvideva obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati pridelovalci GSR in ukrepe, ki jih morajo izvajati. Zakon omogoča prostovoljno vzpostavljanje področij za gojenje GSR in področij brez GSR.

Za morebitni škodo, ki bi bila posledica prisotnost GSR v drugih pridelkih je v skladu z zakonom odgovoren pridelovalce, ki ni ravnal v skladu s predvidenimi ukrepi. Zakon predvideva tudi, kako ravnati v primerih, ko izvor nenamerne prisotnosti GSR ni jasen.

Predlog zakona predvideva monitoring soobstoja, inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in kazni za kršitelje.

Na podlagi zakona bodo sprejeti tudi pravilniki, ki bodo določali natančne ukrepe za zagotavljanje soobstoja za posamezne gensko spremenjen poljščine npr. varovalne pasove in vrstenje poljščin.

Predlog zakona, ki je v postopku notifikacije, je dostopen na spletnih straneh Evropske komisije.

Back to overview page for Slovenia


partnership Europa logo FP6 logo