National research projects

Raziskovalni projekti o soobstoju in sledeljivosti

V Sloveniji so bile izdelane štiri študije, ki služijo kot podpora k razvoju zakonodaje z področje soobstoja. Ker v Sloveniji nimamo niti poljskih poskusov z GSO, so študije zgolj teoretične. Tri študije so financirala ministrstva, eno pa EU. Sledile so dodatne študije, katerih rezultati bodo osnova za pripravo ukrepov za zagotavljanje soobstoja.

Prva študija se je ukvarjala z Oceno sprejemljivosti potencialno škodljivih vplivov pri sproščanju Bt koruze v okolje. Študijo je pripravil Oddelek za agronomijo (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani). Rezultati kažejo, da je v Sloveniji nekaj področij, kjer bi bilo mogoče gojiti Bt koruzo, vendar zaenkrat za to še ni potrebe.

Pregled obstoječih kmetijskih praks v Sloveniji, pregled obstoječe zakonodaje za področje GSO v Sloveniji in EU, sledljivost in določanje GSO in ekonomski vidiki soobstoja so glavne teme študije, ki so jo pripravili na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Študija, ki sta jo financirala Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstvo za okolje in prostor, je iz dveh delov. Nacionalni inštitut za biologijo je pripravil pregled obstoječe literature, znanstvenega ozadja, poljskih poskusov, zakonodaje in izkušenj drugih držav s področja soobstoja, Oddelek za agronomijo (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) pa ocenil, kakšne so možnosti in stroški za vzpostavitev nacionalnega registra genskih virov.

Študijo, ki jo je financirala EU, so izvajale nacionalne nevladne organizacije. V študiji so ugotavljali možnosti za potencialne spore med pridelovalci GSR in nespremenjenih rastlin na podlagi trenutnega stanja v kmetijstvu in dejanskih geografskih podatkov izbranih regij.

Nadaljnje raziskave, kot so: Soobstoj in ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu (agrobiodiverzitete): specifične tehnologije pridelovanja in ohranjanje genskih virov kmetijskih rastlin (Kmetijski inštitut Slovenije), Sledljivost GS kmetijskih rastlin v pridelavi hrane in krme (Kmetijski inštitut Slovenije ) in Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo (Kmetijski inštitut Slovenije in Nacionalni inštitut za biologijo), pa so podlaga za uvedbo nacionalnih ukrepov za zagotavljanje soobstoja.

V okviru projekta Varstvo pred nenadzorovanim sproščanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorgnazimov v okolje) je potekala identifikacija kritičnih točk za nenamerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje ter izdelava navodil o ukrepanju v primeru nenadzorovanega sproščanja živih GSO v okolje. V okviru projekta so bila uvedene tudi metod za nove presejalne elemente pri analizah GSO. V projektu so pod vodstvom Nacionalnega inštituta za biologijo sodelovali Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo in Biotehniška fakulteta.

Back to overview page for SloveniaOther National projects pages:partnership Europa logo FP6 logo