Traceability measures

Sledljivost in označevanje

Sledljivost in označevanje sta v Sloveniji urejena v skladu z evropsko zakonodajo, natančneje v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbo (ES) št. 1830/2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov.

Izvajanje zakonodaje

V Sloveniji sta za izvajanje zakonodaje za področje hrane in krme pristojni dve ministrstvi. Ministrstvo za zdravje je pristojno za hrano, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa za krmo. Uradni nadzor nad izvajanjem zakonodaje in izvajanje kazenskih določb opravljata Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi. Kazni za kršitelje so do 34,000 Evro.

V Sloveniji delujejo 4 laboratoriji za določanje GSO. Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Nacionalnega inštituta za biologijo imenovala za Nacionalni referenčni laboratorij za določanje GSO v hrani in krmi. Oddelek je akreditiran za kvalitativno in kvantitativno določanje GSO.

Rezultati nadzora

Inšpekcijski nadzor se izvaja v skladu z obema uredbama, kakor tudi skladno z nacionalno zakonodajo o inšpekcijskem nadzoru, hrani in krmi, monitoringu, kakovosti in označevanju. V letu 2005 je bilo analiziranih 250 vzorcev. Med več kot 200 vzorci hrane so le trije vsebovali več kot 0,9% GSO. Od 14 vzorcev krme jih je 5 vsebovalo več kot 0,9% GSO. V vseh primerih je bila prisotna gensko spremenjena soja.

V letu 2006 je bilo v okviru inšpekcijskega nadzora in monitoringa odvzetih 54 vzorcev krme. V štirih primerih so bila kršena določila o označevanju GS krme. V letu 2007 je bilo v okviru inšpekcijskega nadzora in monitoringa odvzetih 94 vzorcev krme. V devetih primerih so bila kršena določila o označevanju GS krme.

Back to overview page for Slovenia


partnership Europa logo FP6 logo